H στέρηση του δικαιώματος του προσφεύγοντος για συμμετοχή σε ακροαματική διαδικασία παραβίασε το δικαίωμά του στην ισότητα των όπλων και στην εκατέρωθεν ακρόαση

ΑΠΟΦΑΣΗ

Prebil  κατά Σλοβενίας της  19.03.2019 (αριθμ. προσφ. 29278/16)

Βλ. εδώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αποβολή μέλους εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο και απόλυση αυτού χωρίς ενημέρωση και ερήμην του. Επικύρωση απόφασης  από τα εθνικά δικαστήρια. Άρνηση των Δικαστηρίων για  συμμετοχή του προσφεύγοντος στην ακροαματική διαδικασία. Το ΕΔΔΑ έκρινε ότι η μη συμμετοχή του προσφεύγοντος στις διαδικασίες που αφορούσαν την απόλυσή του από μέλος διοικητικού συμβουλίου εταιρείας,  παραβίασε την δίκαιη ισορροπία μεταξύ των μερών και επηρέασε το βασικό  δικαίωμα του προσφεύγοντα για δίκαιη δίκη και μάλιστα υπό τις ειδικότερες εκφάνσεις της, της εκατέρωθεν ακρόασης και της ισότητας των όπλων. Παραβίαση του άρθρου 6 παρ.1 της ΕΣΔΑ.

ΔΙΑΤΑΞH

Αρθρο 6 παρ.1

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Ο προσφεύγων Andrej Prebil είναι Σλοβένος υπήκοος ο οποίος γεννήθηκε το 1974 και ζει στη Λιουμπλιάνα. Η υπόθεση αφορούσε την καταγγελία του σχετικά με τη δικαστική διαδικασία που τον απομάκρυνε από τη θέση του ως μέλος διοικητικού  συμβουλίου της εταιρείας Α.

Τον Μάιο του 2014, η εταιρεία P., η οποία κατείχε ποσοστό 91,42% στην εταιρεία Α., υπέβαλε πρόταση να στερηθούν ο προσφεύγων και ένα άλλο μέλος του διοικητικού συμβουλίου την ιδιότητα του μέλους. Υποτίθεται ότι είχαν εμπλακεί σε μια διαμάχη ανάμεσα στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εμποδίζοντας ένα από αυτά να εγκαταλείψει μια συνεδρία προκειμένου να διατηρηθεί η απαιτούμενη απαρτία. Η εταιρεία P. υποστήριξε ότι η συμπεριφορά τους ήταν απαράδεκτη και αποτέλεσε δικαιολογημένο λόγο για την άμεση απόλυσή τους, χωρίς κοινοποίηση και χωρίς ακρόαση.

Τον Ιούνιο του 2014 το Επαρχιακό Δικαστήριο της Λιουμπλιάνα επικύρωσε την πράξη. Διαπίστωσε ότι η συμπεριφορά των δύο μελών του διοικητικού συμβουλίου είχαν βλάψει τη λειτουργία της εταιρείας Α. και ότι η απόφαση πρέπει να καταστεί εκτελεστή αμέσως.

Ο προσφεύγων άσκησε έφεση, υποστηρίζοντας ότι του είχε στερηθεί παράνομα η δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία. Λίγο αργότερα, η εταιρεία Ρ. ενημέρωσε το δικαστήριο ότι η εταιρεία Α. είχε ορίσει δύο νέα μέλη για να αντικαταστήσουν τον προσφεύγοντα και το άλλο μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Τον Ιανουάριο του 2015 το Δικαστήριο της Λουμπλιάνας απέρριψε την έφεση του προσφεύγοντος, διαπιστώνοντας ότι δεν είχε κάποιο έννομο συμφέρον για την έκβαση της δίκης, διότι, ακόμη και αν είχε επιτύχει στις  δευτεροβάθμιες διαδικασίες  δεν θα μπορούσε να λάβει πίσω τη θέση του.

Τον Νοέμβριο του 2015 το Συνταγματικό Δικαστήριο αποφάσισε να μην αποδεχθεί τη συνταγματική καταγγελία του κ. Prebil.

Βασιζόμενος ειδικότερα στο άρθρο 6 § 1 (δικαίωμα ακρόασης), ο προσφεύγων διαμαρτυρήθηκε ότι αδυνατούσε να συμμετάσχει στις διαδικασίες που του στερούσαν την ιδιότητα μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

ΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ…

Το Δικαστήριο επαναλαμβάνει ότι η αρχή της εκατέρωθεν ακροάσεως και η αρχή της ισότητας των όπλων, που συνδέονται στενά, αποτελούν θεμελιώδη συστατικά της έννοιας της «χρηστής απονομής της δικαιοσύνης» κατά την έννοια του άρθρου 6 § 1 της Σύμβασης. Απαιτούν μια «δίκαιη ισορροπία» μεταξύ των μερών: κάθε διάδικος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αναλύσει την υπόθεσή του υπό συνθήκες που δεν τον θέτουν σε ουσιαστικό μειονέκτημα έναντι του αντιπάλου ή των αντιπάλων του.

Στην παρούσα υπόθεση, το Επαρχιακό Δικαστήριο της Λιουμπλιάνα επικύρωσε την αίτηση της εταιρείας Ρ, στην οποία περιλαμβάνονταν πραγματικοί ισχυρισμοί σχετικά με τη συμπεριφορά του προσφεύγοντος, απαλλάσσοντας τον προσφεύγοντα από τη θέση του μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Το έπραξε χωρίς ποτέ να δώσει στον προσφεύγοντα την ευκαιρία να αντικρούσει τους ισχυρισμούς της εταιρίας Ρ. Λαμβανομένου υπόψη του εσωτερικού νόμου που του υποβλήθηκε, το Δικαστήριο δεν μπορεί να διακρίνει την ορθή νομική βάση επί της οποίας το εθνικό δικαστήριο αποφάσισε να παραιτηθεί από την αρχή της εκατέρωθεν ακροάσεως στην υπό κρίση υπόθεση. Κατανοεί ότι η μη κοινοποίηση στον αιτούντα και η μη παροχή της δυνατότητας συμμετοχής στη διαδικασία, θα μπορούσε να δικαιολογηθεί για να εξοικονομηθεί χρόνος και να επιταχυνθεί η διαδικασία. Όπως όμως προκύπτει από τη νομολογία του, το Δικαστήριο αποδίδει μεγάλη σημασία στον σκοπό αυτό, ο οποίος όμως δεν δικαιολογεί την παραβίαση μιας τόσο θεμελιώδους αρχής, όπως το δικαίωμα της εκατέρωθεν ακροάσεως και της  αρχής της ισότητας των όπλων.

Το Δικαστήριο σημειώνει επίσης ότι ο προσφεύγων είχε κατ΄ αρχήν το δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης του Επαρχιακού Δικαστηρίου της Λιουμπλιάνα και ότι άσκησε έφεση κατά της απόφασης αυτής. Ωστόσο, το Εφετείο της Λουμπλιάνας δεν εξέτασε την έφεση του προσφεύγοντος επί της ουσίας, διαπιστώνοντας ότι δεν θα μπορούσε να έχει έννομο συμφέρον για την έκβαση της δίκης, διότι εν τω μεταξύ η εταιρία Α. είχε διορίσει στη γενική συνέλευση νέα μέλη για να τον αντικαταστήσει Επίσης, το Συνταγματικό Δικαστήριο απέρριψε τη συνταγματική του προσφυγή χωρίς να εξετάσει το βάσιμο της συνταγματικής του καταγγελίας .

Ενόψει των ανωτέρω, το ΕΔΔΑ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν τηρήθηκε η αρχή της εκατέρωθεν ακροάσεως και η αρχή της ισότητας των όπλων. Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι ο προσφεύγων δεν είχε καμία δυνατότητα να συμμετάσχει με ουσιαστικό τρόπο στη διαδικασία εναντίον του, το Δικαστήριο κρίνει ότι η δίκαιη ισορροπία μεταξύ των διαδίκων επηρεάστηκε σε τέτοιο βαθμό ώστε η ίδια η ουσία του δικαιώματος του προσφεύγοντος σε μια δίκαιη δίκη υποβαθμίστηκε.

​​Συνεπώς, υπήρξε παραβίαση του άρθρου 6 § 1 της ΕΣΔΑ. Ενόψει αυτού του συμπεράσματος, το Δικαστήριο δεν θεωρεί αναγκαίο να εξετάσει την παρούσα υπόθεση και από την άποψη του δικαιώματος δημόσιας ακρόασης, την οποία επικαλείται ο προσφεύγων.

Δίκαιη ικανοποίηση (άρθρο 41)

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η Σλοβενία οφείλει να καταβάλει στον προσφεύγοντα το ποσό των  8.000 ευρώ για την ηθική του βλάβη και το ποσό των 2.560 ευρώ που καλύπτει τα έξοδα της διαδικασίας ενώπιον του Δικαστηρίου (επιμέλεια echrcaselaw.com).


ECHRCaseLaw

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας, αποδέχεστε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις Απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε μία ιστοσελίδα, μπορεί να λάβει κάποιες βασικές πληροφορίες από τον browser σας, κατά βάση υπό τη μορφή cookies. Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τη συγκατάθεσή σας σε όλα αυτά.

These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site.

We track anonymized user information to improve our website.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες