Περιουσία

Η εκμετάλλευση πνευματικού δημιουργήματος τέχνης χωρίς καταβολή αποζημίωσης παραβίασε το δικαίωμα στην περιουσία

ΑΠΟΦΑΣΗ AsDAC κατά της Δημοκρατίας της Μολδαβίας της 08.12.2020 (αρ. προσφ. 47384/07)  βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αξίωση αποζημίωσης  δημιουργών για πνευματικά δικαιώματα επί των έργων τους που χρησιμοποίησε η Εθνική Τράπεζα της Μολδαβίας. Δικαίωμα ειρηνικής απόλαυσης της περιουσίας. Η προσφεύγουσα εταιρεία έχει ως σκοπό την συλλογική διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων δημιουργών έργων τέχνης. Η υπόθεση αφορούσε τη […]

Περισσότερα
military service

H υποχρέωση ατόμου ακατάλληλου για στρατιωτική θητεία για λόγους υγείας, να καταβάλει φόρο απαλλαγής από το στρατό, εισήγαγε διάκριση. Παραβίαση για διακριτική μεταχείριση!

ΑΠΟΦΑΣΗ Ryser κατά Ελβετίας της 12.1.2021 (αρ. προσφ. 23040/13) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απαγόρευση διακρίσεων και στρατιωτική θητεία. Υποχρέωση του προσφεύγοντος να καταβάλλει φόρο απαλλαγής από τη στρατιωτική θητεία, παρόλο που κηρύχθηκε ακατάλληλος για θητεία για λόγους υγείας. Ο προσφεύγων παραπονέθηκε ότι υπέστη διάκριση λόγω της κατάστασης της υγείας του. Το Στρασβούργο διαπίστωσε ότι ο προσφεύγων […]

Περισσότερα
οικία

Προστασία ευάλωτων ομάδων από έξωση από το Στρασβούργο! Μια ενδιαφέρουσα παρέμβαση για προστασία της κατοικίας

ΑΠΟΦΑΣΗ
Béla Németh κατά Ουγγαρίας της 17.12.2020 (αριθ. προσφ. 73303/14)
Δικαίωμα στην ιδιοκτησία και  δικαιοστάσιο «μορατόριουμ»
Απόκτηση σε πλειστηριασμό ακινήτου από τον προσφεύγοντα. Μετά την κατακύρωση του ακινήτου σε αυτόν, ψηφίστηκε νόμος που ανέστειλε τις εξώσεις σε ακίνητα που είχαν κατασχεθεί και πλειστηριαστεί  λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών των οφειλετών,  για αόριστο χρονικό  διάστημα προκειμένου να αποφευχθούν εξώσεις στο πλαίσιο άσκησης κοινωνικής πολιτικής. Ο νόμος εξαιρούσε από την εφαρμογή τους κρατικούς φορείς.
Ο προσφεύγων άσκησε προσφυγή για παραβίαση του δικαιώματος στην ιδιοκτησία και άνιση μεταχείριση.

Περισσότερα
οικία

Κατάληψη ξενοδοχείου για 3 χρόνια για στέγαση προσφύγων. Καταδίκη για παραβίαση του δικαιώματος ιδιοκτησίας και πληρωμή 312.500 ευρώ από την Ελλάδα!

ΑΠΟΦΑΣΗ
Παπαχελά και Amazon S.A. κατά Ελλάδας της 03.12.20 (αρ. προσφ. 12929/18)
Κατάληψη ξενοδοχείου για πάνω από τρία χρόνια, αδράνεια του κράτους και δικαίωμα στην ιδιοκτησία.
Κατάληψη του ξενοδοχείου City Plaza για πάνω από τρία χρόνια από μετανάστες και ομάδα αλληλέγγυων, μετατρέποντάς το σε χώρο φιλοξενίας μεταναστών. Το ξενοδοχείο ανήκε στην προσφεύγουσα ιδιοκτήτρια και στην ανώνυμη εταιρεία, της οποίας ήταν η μοναδική μέτοχος.
Οι προσφεύγουσες παραπονέθηκαν ότι οι αρχές παρέμειναν ανενεργές όταν τους ζητήθηκε να απομακρύνουν τους καταληψίες, οι οποίοι είχαν παραμείνει στο ξενοδοχείο από  Απρίλιο 2016 έως τον Ιούλιο 2019, οπότε και έφυγαν από τις εγκαταστάσεις με δική τους θέληση. Εν τω μεταξύ, οι προσφεύγουσες είχαν υποβάλει μεγάλο αριθμό καταγγελιών, οι οποίες είτε δεν ευδοκίμησαν, είτε δεν εξετάστηκαν καθόλου. Επίσης, παρότι εκδόθηκε απόφαση από το Ειρηνοδικείο Αθηνών, με την οποία διατασσόταν η έξωση των καταληψιών και η απόδοση της νομής του ξενοδοχείου, αυτή δεν εκτελέστηκε ποτέ.

Περισσότερα
απαλλοτρίωση

Η ακύρωση κτηματολογικής εγγραφής σε βάρος ιδιοκτητών που είχαν νόμιμο τίτλο μετά από 60 χρόνια, διατάραξε την ασφάλεια δικαίου και παραβίασε το δικαίωμα στην ιδιοκτησία

ΑΠΟΦΑΣΗ
Muharrem Güneş κ.α. κατά Τουρκίας της 24.11.2020 (αρ. προσφ. 23060/08)
Αμφισβήτηση κυριότητας ακινήτου από δημόσιο μετά από 55 χρόνια και ακύρωση τίτλου ιδιοκτησίας μετά από 60 χρόνια. Χρηστή διοίκηση, ασφάλεια δικαίου και δικαίωμα στην ιδιοκτησία
Οι προσφεύγοντες είναι ιδιοκτήτες ακινήτου, ο τίτλος του οποίου είχε καταχωρηθεί από τον προκάτοχο πατέρα τους,  στο Κτηματολόγιο. Ο προκάτοχος τους, είχε αναγνωριστεί κύριος του ακινήτου ήδη από το έτος 1951,  δυνάμει δικαστικής απόφασης με τα προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας. Μετά από 55 χρόνια,  η κυριότητα των προσφευγόντων σε κάποιο τμήματα του εν λόγω ακινήτου αμφισβητήθηκε από το Δημόσιο και κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής κτηματολογίου, έγινε διόρθωση εγγραφής και η κυριότητα περιήλθε στο δημόσιο. Τα εγχώρια δικαστήρια απέρριψαν με αμετάκλητη απόφαση  τα ένδικα μέσα των προσφευγόντων με την αιτιολογία ότι τα τμήματα αυτά αποτελούσαν δασική έκταση και θεωρούνταν ανεπίδεκτα συστάσεως εμπράγματου δικαιώματος από ιδιώτες .

Περισσότερα
ιδιοκτησία

Ακύρωση δημόσιας σύμβασης και παρακράτηση της εγγύησης, λόγω εκκρεμούς ποινικής δίωξης μειοδότη. Βαριά αμέλεια του αρμόδιου φορέα και παραβίαση δικαιώματος στην περιουσία

ΑΠΟΦΑΣΗ
Kurban κατά Τουρκίας της 24.11.2020 (αρ. προσφ.  75414/10)
Δικαίωμα στην περιουσία, δημόσιες συμβάσεις και αναλογικότητα μεταξύ των μέσων και του επιδιωκόμενου σκοπού.
Ο προσφεύγων συμμετείχε σε μειοδοτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση κατασκευαστικού έργου στο οποίο η προσφορά του υπερίσχυσε και υπεγράφη δημόσια σύμβαση. Κατέβαλε εγγύηση ύψους 6% επί της αξίας της σύμβασης. Η σύμβαση ακυρώθηκε γιατί το δημόσιο πληροφορήθηκε εκ των υστέρων την ύπαρξη  εκκρεμούς ποινικής δίωξης εναντίον του προσφεύγοντα που αφορούσε δημόσιες συμβάσεις. Η εγγύηση δυνάμει διάταξης νόμου παρακρατήθηκε. Άσκησε καταγγελία για παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας και του δικαιώματος του στην περιουσία.

Περισσότερα
ιδιοκτησία

Εκπρόθεσμη επιβολή διοικητικού προστίμου για παράβαση τελωνειακού κώδικα και κατάσχεση ακινήτων. Παραβίαση δικαιώματος σεβασμού της περιουσίας

ΑΠΟΦΑΣΗ Artashes Antonyan κατά Αρμενίας της 22.10.2020  (αρ. προσφ. 24313/10) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Επιβολή εκπρόθεσμη τελωνιακού προστίμου. Κατάσχεση και εκπλειστηριασμός ακινήτων. Δικαίωμα στην περιουσία. Στον προσφεύγοντα επιβλήθηκε πρόστιμο δυνάμει του τελωνειακού κώδικα λόγω ανακριβούς τιμολόγησης εισαγόμενων προϊόντων. Η επιβολή προστίμου συντελέστηκε  μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης δίμηνης προθεσμίας από την διαπίστωση της  παράβασης. Τα εγχώρια […]

Περισσότερα
απαλλοτρίωση

Το ΕΔΔΑ καταδίκασε σε αποζημίωση την Ελλάδα για παραβίαση του δικαιώματος ιδιοκτησίας σε υπόθεση απαλλοτρίωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ Μουστακίδης κατά Ελλάδας της 29.10.2020 (αρ. προσφ. 58999/13) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απαλλοτρίωση και υπολογισμός αποζημίωσης. Ο προσφεύγων στερήθηκε τη χρήση τμήματος της ιδιοκτησίας του λόγω απαλλοτρίωσης, στην οποία ιδιοκτησία στεγάζονταν η επιχείρηση του. Αποζημιώθηκε για την αξία της γης που στερήθηκε και για την απομείωση της αξίας του εναπομείναντος τμήματος. Προσέφυγε στα εθνικά πολιτικά […]

Περισσότερα
ιδιοκτησία

Παραβιάσθηκε το τεκμήριο της αθωότητας όταν μη καταδικασθείς λόγω παραγραφής για φοροδιαφυγή καταδικάστηκε μεταγενέστερα σε αποζημίωση με την αιτιολογία ότι διέπραξε το ίδιο αδίκημα!

ΑΠΟΦΑΣΗ Agapov κατά Ρωσίας της 06.10.2020  (αρ. προσφ.  52464/15) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Φοροδιαφυγή, τεκμήριο αθωότητας και προστασία της περιουσίας. Ο προσφεύγων με την ιδιότητα του διευθύνοντα συμβούλου εταιρείας, κατηγορήθηκε για φοροδιαφυγή καθόσον η εταιρεία είχε παραλείψει να καταβάλει ΦΠΑ. Ο εισαγγελέας δεν άσκησε ποινική δίωξη λόγω παραγραφής, ωστόσο το κράτος προσέφυγε εναντίον του προσφεύγοντα ζητώντας […]

Περισσότερα
απαλλοτρίωση

Μοναστήρι εναντίον κληρονόμων μοναχού. Παραβίαση του δικαιώματος στην περιουσία των κληρονόμων

ΑΠΟΦΑΣΗ Λιαμπέρης κ.α. κατά Ελλάδας της 08.10.2020 (αρ. προσφ.18312/12) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κληρονομιά μοναχού και δικαίωμα στην περιουσία. Οι προσφεύγοντες πούλησαν σε τρίτους αγοραστές ακίνητο που κληρονόμησαν από τον πρόγονό τους, ο οποίος υπήρξε μοναχός. Ο ίδιος είχε αποχωρήσει από το μοναστήρι, χωρίς όμως αυτό να βεβαιωθεί μέσω ενός πιστοποιητικού απαλλαγής των μοναστηριακών καθηκόντων που […]

Περισσότερα
ECHRCaseLaw

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας, αποδέχεστε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις Απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε μία ιστοσελίδα, μπορεί να λάβει κάποιες βασικές πληροφορίες από τον browser σας, κατά βάση υπό τη μορφή cookies. Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τη συγκατάθεσή σας σε όλα αυτά.

These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site.

We track anonymized user information to improve our website.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες