Απέλαση στην Αλγερία καταδικασθέντος για τρομοκρατικές πράξεις. Δεν αποδεικνύεται κίνδυνος απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισής του. Μη παραβίαση του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Α.Μ. κατά Γαλλίας της 29.04.2019 (αριθ. 12148/18)

βλ. εδώ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Προγραμματισμένη ισόβια απέλαση του προσφεύγοντος στην Αλγερία μετά την καταδίκη του στη Γαλλία το 2015 για συμμετοχή σε τρομοκρατικές πράξεις.

Το Δικαστήριο διαπίστωσε, όπως και τα εθνικά δικαστήρια, ότι η γενική κατάσταση στην Αλγερία όσον αφορά τη μεταχείριση των ατόμων που συνδέονται με την τρομοκρατία δεν αποκλείει από μόνη της την απέλαση του προσφεύγοντος.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν υπήρχαν σοβαροί, αποδεδειγμένοι λόγοι που να πιθανολογείται ότι αν απελαύνονταν ο προσφεύγων στην Αλγερία θα διέτρεχε πραγματικό κίνδυνο να υποβληθεί σε απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση και διαπίστωσε ότι η απέλασή του δεν συνεπάγεται παραβίαση του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ.

ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Ο προσφεύγων, Α.Μ., είναι υπήκοος της Αλγερίας, ο οποίος γεννήθηκε το 1985. Σήμερα κρατείται στη Γαλλία με υποχρεωτική άδεια παραμονής (από τον Σεπτέμβριο του 2018). Εγκαταστάθηκε στη Γαλλία το 2008 και έλαβε άδεια παραμονής 10 ετών.

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 καταδικάστηκε από το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού σε εξαετή κάθειρξη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση για διάπραξη τρομοκρατικής ενέργειας, μαζί με απόφαση της δια βίου απέλασής του από τη Γαλλία. Από την απόφαση προέκυψε ότι ο προσφεύγων καταζητούνταν τουλάχιστον το 2012, από τις αρχές της Αλγερίας.

Στις 21 Φεβρουαρίου 2018 εκδόθηκε εντολή από τον Νομάρχη του Λίγηρα σχετικά με τον καθορισμό της Αλγερίας ως χώρα υποδοχής. Η απόφαση γνωστοποιήθηκε δύο ημέρες αργότερα. Στις 5 Μαρτίου 2018 ο Α.Μ. υπέβαλε αίτηση για επείγουσα διαδικασία ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου της Λυών να επιτύχει την άμεση αναστολή της απέλασής του στην Αλγερία. Ο δικαστής την απέρριψε με την αιτιολογία ότι δεν είχε προσκομίσει κανένα συγκεκριμένο, πρόσφατο ή λεπτομερές αποδεικτικό στοιχείο που να αποδεικνύει με σαφήνεια ότι στην Αλγερία θα εκτεθεί σε μεταχείριση που απαγορεύεται από το άρθρο 3 της Σύμβασης.

Στις 12 Μαρτίου 2018 ο Α.Μ. ζήτησε να εκδοθεί προσωρινό μέτρο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Κανονισμού, για να ανασταλεί η απέλασή του στην Αλγερία. Στις 13 Μαρτίου 2018 το δικαστήριο έκανε δεκτό  το αίτημά του και ανέθεσε στην κυβέρνηση να μην επιβάλει το μέτρο μέχρι το τέλος της διαδικασίας ενώπιόν του.

Στις 19 Μαρτίου 2018, ο Α.Μ., ο οποίος στη συνέχεια τέθηκε υπό διοικητική κράτηση, υπέβαλε αίτημα ασύλου ώστε να λάβει το καθεστώς του πρόσφυγα. Η γαλλική αρχή για την προστασία των προσφύγων και των απάτριδων (OFPRA) απέρριψε την αίτηση αυτή. Στις 4 Ιουλίου 2018 το εθνικό δικαστήριο για το άσυλο (CNDA) εξέδωσε απόφαση με την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή του A.M. κατά της απόφασης της OFPRA. Ο προσφεύγων άσκησε αναίρεση.

Στις 27 Ιουλίου 2018 το διοικητικό δικαστήριο της Λίλ απέρριψε την προσφυγή κατά της απόφασης του Νομάρχη στην οποία όριζε ως χώρα προορισμού την Αλγερία, με την αιτιολογία ότι δεν υπήρχαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο A.M. θα εκτίθεντο σε μεταχείριση κατά παράβαση του άρθρου 3 της Σύμβασης εάν απελαύνονταν στην Αλγερία. Άσκησε έφεση κατά της απόφασης αυτής.

Στις 10 Σεπτεμβρίου 2018 η διοικητική κράτηση του Α.Μ. τερματίστηκε και κρατούνταν στη Γαλλία με υποχρεωτική άδεια παραμονής.

ΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ…

Άρθρο 3

Το Δικαστήριο παρατήρησε ότι από το 2015 υπήρξαν πολλές θεσμικές και νομοθετικές εξελίξεις στην Αλγερία. Σημείωσε ειδικότερα την αναθεώρηση του Αλγερινού Συντάγματος το 2016 και τη βελτιστοποιημένη διαφύλαξη ορισμένων θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Την ίδια χρονιά το Τμήμα Πληροφοριών και Ασφάλειας (DRS) διαλύθηκε. Είχε οριστεί το 2008 από την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών κατά των Βασανιστηρίων υπεύθυνη για πολλές περιπτώσεις απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης. Το Δικαστήριο παρατήρησε επίσης ότι, από το 2016, η Διεύθυνση του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας (DGSN) διοργάνωσε τακτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα για αστυνομικούς.

Το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι οι περισσότερες από τις διαθέσιμες εκθέσεις για την Αλγερία για το 2017 και το 2018 δεν ανέφεραν περιπτώσεις ατόμων που σχετίζονταν με τη τρομοκρατία να βασανίστηκαν. Οργανώσεις Ανθρωπίνων δικαιωμάτων είχαν δηλώσει το 2017 στην βρετανική πρεσβεία στο Αλγέρι ότι δεν είχαν αποδεικτικά στοιχεία για μεταχείριση κατά παράβαση του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ. Το Δικαστήριο τόνισε, στο σημείο αυτό, ότι ο Α.Μ. δεν φαίνεται να είναι σε θέση να αποδείξει ότι οποιοσδήποτε τρίτος σε κατάσταση συγκρίσιμη με τη δική του είχε υποστεί απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση το 2017 ή το 2018.

Το Δικαστήριο παρατήρησε επίσης ότι η γαλλική κυβέρνηση είχε παράσχει λεπτομερή κατάλογο των απελάσεων στην Αλγερία που είχαν διαταχθεί και εκτελεστεί κατά των Αλγερινών υπηκόων που σχετίζονταν με τρομοκρατικές ή ριζοσπαστικές ισλαμικές παρατάξεις. Κανείς από αυτούς τους δεν είχε αναφέρει κακομεταχείριση εκ μέρους των αρχών της Αλγερίας.

Το Δικαστήριο διαπίστωσε επίσης το αξιοσημείωτο γεγονός ότι ορισμένα εθνικά δικαστήρια του Συμβουλίου της Ευρώπης μετά από εμπεριστατωμένη εξέταση της γενικής κατάστασης στην Αλγερία και των συνθηκών των ενδιαφερομένων, είχαν καταλήξει πρόσφατα στο συμπέρασμα ότι δεν θα υπήρχε παραβίαση του άρθρου 3 της Σύμβασης σε περίπτωση απέλασης στη χώρα αυτή προσώπων που συνδέονται με την τρομοκρατία.

Ενώ ορισμένα χαρακτηριστικά της Αλγερινής ποινικής διαδικασίας θα μπορούσαν ενδεχομένως να εγείρουν αμφιβολίες ως προς την εγγύηση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη, δεν απεδείχθη ωστόσο ότι υπήρχε γενικός κίνδυνος κακομεταχείρισης ατόμων σύμφωνα με το άρθρο 3.

Το Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η γενική κατάσταση όσον αφορά τα άτομα που συνδέονται με την τρομοκρατία στην Αλγερία δεν αποκλείει από μόνη της την απέλαση του προσφεύγοντος. Όσον αφορά τον ισχυρισμό ότι ο προσφεύγων μπορεί να καταζητείται από τις αρχές λόγω των δεσμών του με οργάνωση τζιχάντ στην Annaba, το Δικαστήριο σημείωσε σαφώς ότι η απόφαση της 25ης Σεπτεμβρίου 2015 διαπίστωσε ότι αυτό ήταν όντως πραγματικότητα τουλάχιστον για το έτος 2012. Ωστόσο, δεν υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία ότι ο προσφεύγων εξακολουθούσε να καταζητείται για τα ίδια αδικήματα, επτά χρόνια μετά την διάπραξη των αδικημάτων.

Εξάλλου, η γαλλική κυβέρνηση διαβίβασε στο Δικαστήριο μια προφορική διακοίνωση από τις Αλγερινές αρχές της 28ης Νοεμβρίου 2018, αναφέροντας ότι ο Α.Μ. δεν αντιμετώπιζε ποινική δίωξη στην Αλγερία και δείχνοντας ότι δεν είχε ποινικό μητρώο. Εν πάση περιπτώσει, το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι οι οργανώσεις τζιχάντ της Annaba είχαν διαλυθεί. Τα μέλη της είχαν συλληφθεί, καταδικάστηκαν και στη συνέχεια απελευθερώθηκαν, χωρίς να ισχυρίζονται ότι υπέστησαν κακομεταχείριση, παρόλο που ενεργούσαν εντός της Αλγερίας. Επομένως, δεν υπήρχαν στοιχεία που να δείχνουν ότι οι Αλγερινές αρχές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον προσφεύγοντα. Η Αλγερία δεν είχε ποτέ ζητήσει την έκδοσή του από τη Γαλλία ούτε ζήτησε αντίγραφο της απόφασης που τον καταδίκαζε για αδικήματα τρομοκρατίας. Δεν υπήρχαν σοβαρές αποδείξεις για την τεκμηρίωση του ισχυρισμού ότι εξακολουθεί να ζητείται από τις αρχές της Αλγερίας. Ενώ ήταν ακόμα πιθανό ότι το τρομοκρατικό υπόβαθρο του Α.Μ. θα μπορούσε να δικαιολογήσει το γεγονός ότι θα παρακολουθούνταν κατά την επιστροφή του στην Αλγερία, ή ότι η επιστροφή του μπορεί να συνεπάγεται και ποινική δίωξη, τα μέτρα αυτά δεν θα χαρακτηρίζονταν απαγορευμένα σύμφωνα με το άρθρο 3 της Σύμβασης.

Το Δικαστήριο διαπίστωσε, τελικά, ότι ο Α.Μ. δεν είχε παρουσιάσει κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να δείχνει ότι άμα επέστρεφε στην Αλγερία, θα εκτίθετο σε πραγματικό κίνδυνο μεταχείρισης κατά παράβαση του άρθρου 3.

Έτσι, το Δικαστήριο συμφώνησε με τα πορίσματα της OFPRA, του CNDA και των διοικητικών δικαστηρίων της Λυών και Λιλ. Διαπίστωσε ότι η εκτίμησή τους ήταν κατάλληλη και επαρκώς τεκμηριωμένη από εγχώρια δεδομένα και πληροφορίες από άλλες αξιόπιστες και αντικειμενικές πηγές. Λαμβάνοντας υπόψη τη γενική κατάσταση στην Αλγερία, ούτε οι παρελθούσες συνδέσεις του προσφεύγοντος με την οργάνωση τζιχάντ στην Annaba ούτε το γεγονός ότι οι αρχές γνώριζαν ότι η καταδίκη του αρκούσε για να πείσει το Δικαστήριο ότι διέτρεχε πραγματικό κίνδυνο να εκτεθεί σε μεταχείριση  που απαγορεύεται από το άρθρο 3 κατά την επιστροφή του στη χώρα αυτή.

Το Δικαστήριο εξήγησε ότι το συμπέρασμα αυτό δεν υπονομεύθηκε από την απουσία διπλωματικών διαβεβαιώσεων από την Αλγερία, οι οποίες δεν είναι απαραίτητες. Ήταν μόνο στο πλαίσιο της εξέτασης του αιτήματος του προσφεύγοντος περί λήψεως προσωρινών μέτρων, σύμφωνα με τα οποία το Δικαστήριο ζήτησε από τη Γαλλική Κυβέρνηση να λάβει συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις από την Αλγερία ότι δεν θα υποβληθεί

Σε μεταχείριση κατά παράβαση της Σύμβασης μετά την άφιξή του εκεί. Σε αυτό το στάδιο, το Δικαστήριο δεν ήταν σε θέση να προχωρήσει σε διεξοδική εξέταση της κατάστασης στην Αλγερία ή στην ατομική κατάσταση του Α.Μ.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν υπήρχαν αποδεδειγμένοι λόγοι να πιθανολογείται ότι αν επέστρεφε στην Αλγερία, ο προσφεύγων θα διέτρεχε πραγματικό κίνδυνο να υποβληθεί σε μεταχείριση κατά παράβαση του άρθρου 3 της Σύμβασης. Κατά συνέπεια, διαπίστωσε ότι η απέλασή του δεν συνεπάγεται παραβίαση του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ(επιμέλεια echrcaselaw.com).


ECHRCaseLaw

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας, αποδέχεστε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις Απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε μία ιστοσελίδα, μπορεί να λάβει κάποιες βασικές πληροφορίες από τον browser σας, κατά βάση υπό τη μορφή cookies. Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τη συγκατάθεσή σας σε όλα αυτά.

These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site.

We track anonymized user information to improve our website.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες