Το κράτος οφείλει να εκτελεί τις σε βάρος του αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις για αποζημίωση χωρίς να απαιτεί περαιτέρω διαδικασίες για την εκτέλεσή τους

ΑΠΟΦΑΣΗ

Arnaboldi κατά Ιταλίας της 14.03.2019 (αριθ. 43422/07)

βλ. εδώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μη εκτέλεση δικαστικής απόφασης. Απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας για την κατασκευή ενός δρόμου. Αδυναμία του προσφεύγοντος να λάβει την αποζημίωση που του επιδίκασε αμετάκλητα το εθνικό Δικαστήριο. Κατά το Στρασβούργο, η άρνηση των αρχών να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με την απόφαση του Εφετείου που επιδίκασε 653.821,54 ευρώ, παρεμπόδιζε το δικαίωμα του προσφεύγοντος σε αποτελεσματική δικαστική προστασία. Ένα πρόσωπο που έχει κερδίσει μία απόφαση κατά του κράτους δεν υποχρεούται να συμμετάσχει στη συνέχεια σε μια ξεχωριστή διαδικασία για να επιτύχει την εκτέλεσή της απόφασης.  Οι κρατικές αρχές παραβλέποντας την ευθύνη τους να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να καταστεί δυνατή η πραγματική καταβολή της αποζημίωσης, παραβίασαν το δικαίωμα σεβασμού της περιουσίας του προσφεύγοντος. Παραβίαση των άρθρων 6 της ΕΣΔΑ και 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Καταδίκη της Ιταλίας να καταβάλει 880.000 ευρώ για αποζημίωση και ηθική βλάβη του προσφεύγοντος.

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 6 παρ. 1

Άρθρο 1 του ΠΠΠ

ΣΧΟΛΙΟ – ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η απόφαση αυτή είναι εξαιρετικά χρήσιμη για τις περιπτώσεις που το κράτος δυστροπεί και δεν εκτελεί τις αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις. Κατά το Στρασβούργο  ο ενάγων που έχει κερδίσει μια υπόθεση και έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση σε βάρος του δημοσίου δεν υποχρεούται να ξεκινήσει μια νέα διαδικασία για την εκτέλεση της απόφασης αυτής αλλά το κράτος οφείλει να την εκτελέσει χωρίς επιπλέον διαδικασία.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Ο προσφεύγων, Franko Arnaboldi, είναι Ιταλός υπήκοος που γεννήθηκε το 1941 και ζει στη Cecina της Ιταλίας. Ήταν ιδιοκτήτης οικοπέδου στο οποίο είχε κτίσει την κύρια κατοικία του και μια αποθήκη.

Η υπόθεση αφορούσε την απαλλοτρίωση ακινήτου του προσφεύγοντος για την κατασκευή ενός δρόμου και ιδίως για την αδυναμία του να λάβει την αποζημίωση που του επιδικάσθηκε από το Εφετείο της Φλωρεντίας.

Το 2007, το εν λόγω δικαστήριο διαπίστωσε ότι το ακίνητο του κ. Arnaboldi είχε απαλλοτριωθεί παράνομα και διέταξε την εταιρεία ακινήτων Padana Appalti S.p.A. , η οποία είχε κληθεί να ενεργήσει εξ ονόματος του συνεταιρισμού γεφυρών και αυτοκινητοδρόμων (ANAS), να του καταβάλει συνολικά 653.821,54 ευρώ.

Το 2008, ο κ. Arnaboldi κατέθεσε αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής προς τους εκκαθαριστές της Padana Appalti S.p.A, η οποία βρίσκονταν σε καθεστώς «προσωρινής διοίκησης» το 2004. Οι εκκαθαριστές εξήγησαν ότι τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας αποτελούσαν ένα κτίριο αξίας περίπου 169.000 ευρώ και ότι οι προνομιακές απαιτήσεις είχαν συνολικό ύψος 278.000 ευρώ.

Το 2010 και το 2011 ο προσφεύγων κατέθεσε αιτήσεις ενώπιον του Περιφερειακού Διοικητικού Δικαστηρίου του Λιβόρνο και της Τοσκάνης, δηλώνοντας ότι δεν ήταν σε θέση να πληρωθεί και να ζητήσει την επιστροφή της έκτασής του ή αποζημίωση από τις αρχές. Αυτά τα αιτήματα απορρίφθηκαν και καταδικάστηκε και σε καταβολή δικαστικών εξόδων.

Το 2015 ολοκληρώθηκε η διαδικασία έκτακτης διαχείρισης σχετικά με την Padana Appalti S.p.A με τη διανομή των υπολοίπων στοιχείων του ενεργητικού (54.341,82 ευρώ) μεταξύ ορισμένων από τους πιστωτές. Εν τω μεταξύ, ένας πραγματογνώμονας διορισμένος από το Περιφερειακό Δικαστήριο του Λιβόρνο, αφού απέτυχε να λάβει την πληρωμή των εξόδων του (11.928,44 ευρώ) από την εταιρεία, κίνησε διαδικασίες εκτέλεσης κατά του προσφεύγοντος, ο οποίος όφειλε τα δικαστικά έξοδα. Στο πλαίσιο αυτών των εκτελέσεων η κύρια κατοικία του πωλήθηκε σε πλειστηριασμό το 2018.

Βασιζόμενος ιδίως στο άρθρο 6 § 1 (δικαίωμα ακρόασης) και στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου (προστασία της ιδιοκτησίας), ο προσφεύγων παραπονέθηκε ότι δεν μπόρεσε να λάβει την αποζημίωση που του επιδικάσθηκε από το Εφετείο της Φλωρεντίας και ότι είχε στερηθεί την περιουσία του.

ΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ…

Παραβίαση του άρθρου 6 § 1

Το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τη νομολογία του ένα πρόσωπο που έχει κερδίσει μία απόφαση κατά του κράτους δεν υποχρεούται να συμμετάσχει στη συνέχεια σε μια ξεχωριστή διαδικασία για να επιτύχει την εκτέλεσή της. Θεωρεί ότι, υπό τις περιστάσεις της παρούσας υπόθεσης, είναι σκόπιμο να εφαρμοστεί η συγκεκριμένη αρχή. Κατά την άποψη του Δικαστηρίου, δεν μπορεί να γίνει δεκτό ότι το κράτος μπορεί να αρνηθεί να συμμορφωθεί με οριστική απόφαση που έχει εκδοθεί κατά εταιρείας που έχει καταστεί αφερέγγυα, δεδομένου ότι πρόκειται για χρέος που συνιστά τελικά ευθύνη της μεταβιβάζουσας διοίκησης.

Κατά συνέπεια, λαμβανομένου υπόψη του συμπεράσματος ότι το Δημόσιο ευθύνεται για τα ποσά που οφείλονται στην προσφεύγουσα, το ΕΔΔΑ θεωρεί ότι η άρνηση των αρχών να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με την απόφαση του Εφετείου της Φλωρεντίας, παρεμπόδιζε το δικαίωμα του ενδιαφερομένου στην αποτελεσματική δικαστική προστασία που εγγυάται το άρθρο 6 § 1 της Σύμβασης και στερούσε από τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου από κάθε χρήσιμο αποτέλεσμα.

Συνεπώς, υπήρξε παραβίαση του άρθρου 6 § 1 της Σύμβασης.

Παραβίαση του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου

Το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι η «απαίτηση» εμπίπτει στην έννοια της «κατοχής», κατά την έννοια του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης, εάν αποδεικνύεται επαρκώς ότι  είναι εκτελεστή.

Το Στρασβούργο έκρινε ότι  οι αρχές παραβλέποντας την ευθύνη τους να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να καταστεί δυνατή η πραγματική καταβολή της αμετάκλητης  και δέουσας αποζημίωσης, παραβίασαν το δικαίωμα σεβασμού της περιουσίας του προσφεύγοντος. Η δε παρέμβαση αυτή δεν βασίστηκε σε καμία έγκυρη δικαιολογία και ως εκ τούτου ήταν αυθαίρετη και παραβίασε την αρχή της νομιμότητας.

Ως εκ τούτου, υπήρξε παραβίαση του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ.

Δίκαιη ικανοποίηση

Το Στρασβούργο επιδίκασε στον προσφεύγοντα το ποσό των 880.000 ευρώ για αποζημίωση και για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης και 8.000 ευρώ για δικαστικά έξοδα και δαπάνες(επιμέλεια echrcaselaw.com).


ECHRCaseLaw

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας, αποδέχεστε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις Απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε μία ιστοσελίδα, μπορεί να λάβει κάποιες βασικές πληροφορίες από τον browser σας, κατά βάση υπό τη μορφή cookies. Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τη συγκατάθεσή σας σε όλα αυτά.

These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site.

We track anonymized user information to improve our website.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες