Πρώτη απόφαση του Στρασβούργου κατά της Βόρειας Μακεδονίας με το νέο όνομα. Δικαστής και αλλαγή εθνότητας

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τasev κατά Βόρειας Μακεδονίας της 16.05.2019 (αριθ. 9825/13)

βλ. εδώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αλλαγή εθνότητας. Άρνηση σε δικαστή επί του αιτήματός του για αλλαγή της εθνότητάς του. Διαγραφή του από τον κατάλογο των υποψηφίων για το Κρατικό Δικαστικό Συμβούλιο (SJC). Το Στρασβούργο έκρινε ειδικότερα ότι η ερμηνεία της εγχώριας νομοθετικής διάταξης από τις εθνικές αρχές δεν ήταν προβλέψιμη, δεδομένου ότι δεν υπήρχε στη νομοθεσία κάποιο στοιχείο που θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως παρεμπόδιση των δικαστών που συμμετέχουν στις εκλογές για το  Κρατικό Δικαστικό Συμβούλιο να διορθώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία στον εκλογικό κατάλογο (μεταξύ των οποίων και η εθνική καταγωγή τους), μετά την ανακήρυξη των εκλογών. Παραβίαση του άρθρου 8 (δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής).

Μη χορήγηση εγγράφων στα πλαίσια των διαδικασιών. Απαράδεκτη η προσφυγή αναφορικά με την καταγγελία παραβίασης του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη, δεδομένου ότι δεν του χορηγήθηκαν κάποια έγγραφα. Το Στρασβούργο διαπίστωσε ότι τα έγγραφα που υποβλήθηκαν ως αποδεικτικά στοιχεία από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην εγχώρια διαδικασία δεν είχαν καμία σημασία για την έκβαση της υπόθεσης. Κατά συνέπεια, ο προσφεύγων δεν υπέστη σημαντική βλάβη από την μη χορήγηση των εγγράφων αυτών. Μη παραβίαση του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ.

ΣΧΟΛΙΟ

Η παρούσα απόφαση είναι η πρώτη που το ΕΔΔΑ εκδίδει κατά της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, χρησιμοποιώντας την νέα επίσημη ονομασία του κράτους αυτού.

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 8

Άρθρο 6

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Ο προσφεύγων Slavčo Tasev, είναι υπήκοος της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, και δικαστής, ο οποίος γεννήθηκε το 1959 και ζει στο Štip της Βόρειας Μακεδονίας.

Τον Σεπτέμβριο του 2012 προκηρύχθηκαν πέντε κενές θέσεις για το Κρατικό Δικαστικό Συμβούλιο (SJC) που έπρεπε να καλυφθούν από δικαστές που εκλέγονται μεταξύ των συναδέλφων τους. Η εθνότητα δεν συγκαταλεγόταν στις προϋποθέσεις λήψης των θέσεων. Η υπόθεση αφορά την άρνηση των αρχών να κάνουν αποδεκτό το αίτημα του προσφεύγοντος να αλλάξει την καταγωγή του από πλευράς εθνότητας του στον εκλογικό κατάλογο μετά την ανακοίνωση των εκλογών.

Ο προσφεύγων προσπάθησε να υποβάλλει υποψηφιότητα και ζήτησε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να αλλάξει η εθνότητα του στον εκλογικό κατάλογο από  βουλγαρική σε εθνότητα του καθ΄ού κράτους. Τον Οκτώβρη του 2012, το Υπουργείο Δικαιοσύνης αρνήθηκε το αίτημά του, υποστηρίζοντας ειδικότερα ότι η αλλαγή προοριζόταν να εξασφαλίσει εκλογικό δικαίωμα στην εκλογή μελών του Κρατικού Δικαστικού Συμβουλίου (SJC). H αλλαγή της εθνότητας επιδίωκε αποκλειστικά την επίτευξη αυτού του πλεονεκτήματος, αφού η ανακοίνωση για εκλογές θα έθετε άλλους δικαστές σε «μειονεκτική θέση».

Ο προσφεύγων άσκησε έφεση, αλλά το Διοικητικό Δικαστήριο δεν την έκανε δεκτή και επικύρωσε την απόφαση του Υπουργείου. Το δικαστήριο κυρίως αναφέρθηκε στους εκλογικούς καταλόγους του 2006, 2008 και 2010, στους οποίους η εθνότητα (Βουλγαρική) του είχε ήδη καταχωρηθεί.

Ο προσφεύγων άσκησε έφεση κατά της απόφασης αυτής στο Διοικητικό Εφετείο. Η έφεσή του ωστόσο, απορρίφθηκε το Νοέμβριο του 2012. Η απόφαση ανέφερε ότι η τροποποίηση της εθνότητας του θα έθετε άλλους δικαστές σε «μειονεκτική θέση». Ο προσφεύγων ως «Βούλγαρος», απολάμβανε δικαιώματα για την εκλογή μελών στο Κρατικό Δικαστικό Συμβούλιο, δεδομένου ότι είχε δηλώσει στον εκλογικό κατάλογο του 2006, 2008 και 2010 ότι ήταν Βούλγαρος. Το δικαστήριο αναφέρθηκε επίσης στις διατάξεις που έκρινε σχετικές με την απόφαση.

Τον Δεκέμβριο του 2012, το Κρατικό Δικαστικό Συμβούλιο (SJC) τον ενημέρωσε ότι είχε διαγράψει το όνομά του από τον κατάλογο των υποψηφίων, λόγω του γεγονότος ότι η δηλωμένη εθνότητα δεν αντιστοιχούσε με τα επίσημα αρχεία.

Βασιζόμενος στο άρθρο 6 § 1 (δικαίωμα ακρόασης) και στο άρθρο 8 (δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής), ο προσφεύγων διαμαρτύρεται ιδιαίτερα για την άρνηση των αρχών να αλλάξουν την εθνότητά του στον εκλογικό κατάλογο, καθώς η άρνηση αυτή είχε παραβιάσει το δικαίωμά του σε εθνική ταυτότητα. Ισχυρίστηκε επίσης ότι δεν του δόθηκε η ευκαιρία να εξετάσει και να σχολιάσει τα αποσπάσματα των εκλογών του 2006, 2008 και 2010 που υποβλήθηκαν ως αποδεικτικά στοιχεία από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

ΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ…

Άρθρο 8

Το Δικαστήριο παρατήρησε ότι η Κυβέρνηση δεν αμφισβήτησε ότι η άρνηση των αρχών να αλλάξουν την εθνότητα του προσφεύγοντος είχε ως αποτέλεσμα την παρέμβαση στην «ιδιωτική ζωή» του, κατά την έννοια του άρθρου 8. Είχε κρίνει προηγουμένως ότι η εθνική ταυτότητα αποτελεί ένα στοιχείο που αφορά την ταυτότητα ενός ατόμου που εμπίπτει στην προσωπική του σφαίρα που προστατεύεται από το άρθρο 8.

Στη συνέχεια, το Δικαστήριο εξέτασε αν η παρέμβαση αυτή συμβιβάζεται με τις απαιτήσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8, ιδίως αν ήταν «σύμφωνη με το νόμο». Παρατήρησε ότι οι αρχές αρνήθηκαν να ικανοποιήσουν το αίτημα του προσφεύγοντος για τους ακόλουθους λόγους:

(α) αυτή είχε υποβληθεί μετά την ανακοίνωση της εκλογής νέων μελών στο SJC.

(β) είχε σχέση με τα εκλογικά δικαιώματά του στην προσεχή εκλογή του Κρατικού Δικαστικού Συμβουλίου (SJC)  και

(γ) θα έθετε άλλους δικαστές σε αυτές τις εκλογές σε μειονεκτική θέση.

Το Δικαστήριο επισήμανε ότι ο κύριος λόγος για την άρνηση ήταν η χρονική στιγμή του αιτήματός του, και πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο της συμμετοχής του στις εκλογές.

Το Δικαστήριο ανέφερε επίσης ότι το άρθρο 17 της Πράξης του Κρατικού Δικαστικού Συμβουλίου (SJC) ορίζει τους διαδικαστικούς κανόνες σύμφωνα με τους οποίους οι δικαστές θα μπορούσαν να επιδιώξουν να διορθώσουν τα προσωπικά στοιχεία τους, συμπεριλαμβανομένης της εθνότητας τους. Σύμφωνα με την άποψη του Δικαστηρίου, δεν υπήρχε τίποτε στη διάταξη αυτή που θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως παρεμπόδιση των δικαστών που συμμετέχουν στις εκλογές από την προσπάθεια να διορθώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία στον εκλογικό κατάλογο, μετά την ανακοίνωση μιας τέτοιας εκλογής. Έτσι, οι εγχώριες αρχές ανέφεραν και εφάρμοσαν μια ερμηνεία της διατάξεως αυτής, η οποία δεν μπορούσε να θεωρηθεί προβλέψιμη.

Εξάλλου, ο προσφεύγων δεν είχε κανένα λόγο να αναμένει το αίτημά του να απορριφθεί για τους λόγους αυτούς. Κατά συνέπεια, η νομική βάση για την άρνηση δεν ήταν προβλέψιμη. Δεδομένου ότι η παρέμβαση δεν ήταν «σύμφωνη με το νόμο», υπήρξε παραβίαση του άρθρου 8.

Άρθρο 6

Το Δικαστήριο ανέφερε ότι η καταγγελία του προσφεύγοντος στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου αφορούσε μόνο τα έγγραφα που υποβλήθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ιδίως αποσπάσματα από τους εκλογικούς καταλόγους του 2006, του 2008 και του 2010.

Εντούτοις, κατά τη γνώμη του Δικαστηρίου τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία δεν περιλάμβαναν παρατηρήσεις επί της ουσίας αλλά ήταν αντικειμενικά αποδεικτικά στοιχεία για τα οποία έπρεπε να είχε λάβει γνώση.

Εξάλλου, τα επίδικα αποδεικτικά στοιχεία δεν επηρέασαν προδήλως την απόφαση των δικαστηρίων. Δεν ήταν σημαντικά για την έκβαση της υπόθεσής του και των διαπιστώσεων του Διοικητικού Δικαστηρίου. Για τους λόγους αυτούς, το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι ο προσφεύγων δεν είχε υποστεί σημαντική βλάβη λόγω της αποτυχίας των εθνικών δικαστηρίων να προσκομίσουν αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία.

Τέλος, το Δικαστήριο προσέθεσε ότι η υπόθεση εξετάστηκε δεόντως από τα εθνικά δικαστήρια σε δύο δικαιοδοτικά επίπεδα και ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν απαιτεί εξέταση επί της ουσίας της καταγγελίας. Κατά συνέπεια, έπρεπε να κηρυχθεί απαράδεκτη.

Δίκαιη ικανοποίηση (άρθρο 41)

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η Βόρεια Μακεδονία έπρεπε να καταβάλει στον προσφεύγοντα 4.500 ευρώ για ηθική βλάβη και 1.800 ευρώ για έξοδα και δαπάνες.

Μειοψηφούσα γνώμη

Ο δικαστής Wojtyczek εξέφρασε μια εν μέρει αποκλίνουσα άποψη(επιμέλεια echrcaselaw.com).


ECHRCaseLaw

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας, αποδέχεστε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις Απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε μία ιστοσελίδα, μπορεί να λάβει κάποιες βασικές πληροφορίες από τον browser σας, κατά βάση υπό τη μορφή cookies. Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τη συγκατάθεσή σας σε όλα αυτά.

These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site.

We track anonymized user information to improve our website.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες