Αυτεπάγγελτος διορισμός συνηγόρων και μη αποδοχή του διορισμού τους. Καταδίκη σε πρόστιμο ερήμην των δικηγόρων για περιφρόνηση του Δικαστηρίου. Μη παραβίαση της ΕΣΔΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Gestur Jónsson και Ragnar Halldór Hall κατά Ισλανδίας 30.10.2018 (αρ. προσφ. 68273/14 και 68271/14)

βλ. εδώ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 2 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ερήμην καταδίκη δικηγόρων που διορίστηκαν αυτεπαγγέλτως για υπεράσπιση κατηγορουμένων  για περιφρόνηση του δικαστηρίου και επιβολή ποινής προστίμου 6200 ευρώ για τον λόγο ότι ζήτησαν να ανακληθεί ο διορισμός τους ως συνηγόρων . Καταγγελίες ότι οι ίδιοι κρίθηκαν ένοχοι για αδίκημα το οποίο δεν αποτελεί ποινικό αδίκημα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και ότι το ύψος των προστίμων τους δεν ήταν προβλέψιμο σύμφωνα με τον εσωτερικό νόμο ή την εθνική νομολογία. Μη παραβίαση του δικαιώματός τους σε δίκαιη δίκη, δεδομένου ότι οι δικηγόροι είχαν την ευκαιρία να αντικρούσουν την ουσία των κατηγοριών και να αναπτύξουν νομικά και ουσιαστικά επιχειρήματα ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Μη παραβίαση της αρχής «μη επιβολής ποινής άνευ νόμου», από τη στιγμή που η διατύπωση της εγχώριας διάταξης δεν απέκλειε την επιβολή προστίμου, ενώ το γεγονός ότι δεν καθοριζόταν σε αυτή το ανώτατο όριο στο ποσό του προστίμου δεν ήταν αντίθετο προς τις απαιτήσεις του άρθρου 7 της ΕΣΔΑ.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Οι προσφεύγοντες, Gestur Jónsson και Ragnar Halldór Hall, είναι δύο ισλανδοί υπήκοοι που γεννήθηκαν το 1950 και το 1948 αντιστοίχως και ζουν στο Ρέικιαβικ.

Η υπόθεση αφορά την επιβολή προστίμων στους προσφεύγοντες.

Ο κ. Jónsson και ο κ. Hall είναι δικηγόροι στην Ισλανδία. Διορίστηκαν αυτεπαγγέλτως  ως δικηγόροι για να υπερασπιστούν δύο κατηγορούμενους σε μια ποινική υπόθεση τον Μάρτιο του 2012. Τον Απρίλιο του 2013 ζήτησαν να ανακληθεί ο αυτεπάγγελτος διορισμός τους ως συνηγόρων των δύο κατηγορουμένων, αλλά το Περιφερειακό Δικαστήριο αρνήθηκε.

Αργότερα, σε μια απόφαση του περιφερειακού δικαστηρίου που δίκαζε τους  πρώην πελάτες τους, επιβλήθηκαν πρόστιμα στους προσφεύγοντες, ερήμην τους,  1.000.000 ISK (περίπου 6.200 ευρώ έκαστος) για περιφρόνηση δικαστηρίου και για πρόκληση περιττών καθυστερήσεων στη δίκη. Οι προσφεύγοντες δεν είχαν κλητευθεί στη δίκη και δεν είχαν ενημερωθεί για την πρόθεση του δικαστηρίου να τους επιβάλει πρόστιμο. Το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε την επιβολή προστίμων.

Με βάση το άρθρο 6 §§ 1, 2 και 3 (δικαίωμα σε δίκαιη δίκη / τεκμήριο αθωότητας) και το άρθρο 7 § 1 (μη επιβολή ποινής άνευ νόμου) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης, οι προσφεύγοντες διαμαρτυρήθηκαν ειδικότερα ότι το Περιφερειακό Δικαστήριο τους δίκασε και τους καταδίκασε ερήμην. Επιπλέον, υποστήριξαν ότι οι ίδιοι κρίθηκαν ένοχοι για αδίκημα το οποίο δεν αποτελεί ποινικό αδίκημα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και ότι το ύψος των προστίμων τους δεν ήταν προβλέψιμο σύμφωνα με τον εσωτερικό νόμο ή την εθνική νομολογία. Βασιζόμενοι στο άρθρο 2 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 (δικαίωμα σε διπλό βαθμό δικαιοδοσίας σε ποινικές υποθέσεις), υποστηρίζουν ότι το δικαίωμά τους να ασκήσουν έφεση είχε παραβιαστεί επειδή η υπεράσπισή τους είχε εξεταστεί μόνο ενώπιον ενός δικαστηρίου, στο Ανώτατο Δικαστήριο.

ΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ…

Άρθρο 6 § 1

Το Δικαστήριο επανέλαβε ότι χρησιμοποίησε τα κριτήρια “Engel” κατά την αξιολόγηση του εάν υπήρξε ή όχι «ποινική κατηγορία». Σημείωσε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισλανδίας είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν αποτελούσαν «ποινική κύρωση». Επομένως, και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια Engel, το Δικαστήριο έκρινε ότι το αδίκημα των προσφευγόντων πρέπει να θεωρηθεί ότι στηρίζεται σε «ποινική κατηγορία» εντός της έννοιας του άρθρου 6 § 1 (ποινικό σκέλος).

Δεν αμφισβητήθηκε από τους διαδίκους ότι οι προσφεύγοντες είχαν δικαστεί ερήμην από το Περιφερειακό δικαστήριο. Το Δικαστήριο επομένως εξέτασε κατά πόσο η διαδικασία ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου είχε παράσχει στους ενάγοντες ένδικο βοήθημα στο οποίο μπορούσαν να εκθέσουν τα νομικά και ουσιαστικά επιχειρήματά τους, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου (βλ. απόφαση Sejdovic κατά Ιταλίας).

Το Δικαστήριο παρατήρησε ότι οι προσφεύγοντες είχαν προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο και κατέθεσαν αποδεικτικά στοιχεία στην κατ’ έφεση διαδικασία. Διεξήχθη προφορική ακρόαση ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου όπου οι προσφεύγοντες είχαν πλήρη νομική εκπροσώπηση. Επιπλέον, το δικαστήριο είχε εξετάσει τον δικηγόρο υπεράσπισης και τον εισαγγελέα. Το Ανώτατο Δικαστήριο είχε πλήρη δικαιοδοσία να εξετάσει νομικά και πραγματικά ζητήματα.

Το Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι προσφεύγοντες είχαν λάβει επαρκή ευκαιρία να εξετασθούν τα πραγματικά και νομικά επιχειρήματα για τις  κατηγορίες εναντίον τους ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, πράγμα που τους επέτρεψε να υπερασπιστούν  την υπόθεσή τους σύμφωνα με το άρθρο 6 § 1.

Διαπίστωσε ότι η ερμηνεία και η εφαρμογή του ισλανδικού νόμου από το Ανώτατο Δικαστήριο στις υποθέσεις των προσφευγόντων, δεν μπορεί να θεωρηθεί αυθαίρετη ή προδήλως παράλογη, δεδομένου ότι το άρθρο 6 δεν απαιτούσε από το Ανώτατο Δικαστήριο να ενεργεί αυτεπαγγέλτως με σκοπό να ζητήσει από τους κκ. Jónsson και Hall να καταθέσουν ή να εξεταστούν οι μάρτυρες.

Άρθρο 7

Το Δικαστήριο επεσήμανε ότι η υπόθεση φαίνεται να ήταν η πρώτη υπόθεση που εξετάζονταν ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου λόγω της ερήμην επιβολής προστίμων σε δικηγόρο ο οποίος είχε παραιτηθεί παραβλέποντας τις διαταγές ενός δικαστηρίου. Επανέλαβε ότι, όταν τα εθνικά δικαστήρια καλούνταν να ερμηνεύσουν για πρώτη φορά μια διάταξη ποινικού δικαίου σε μια σειρά γεγονότων, μια  ερμηνεία του πεδίου εφαρμογής του αδικήματος, το οποίο συνάδει με την ουσία του αδικήματος πρέπει να θεωρείται προβλέψιμη.

Το Δικαστήριο παρατήρησε ότι η ερμηνεία που δόθηκε στη διάταξη από τα εθνικά δικαστήρια δεν παραβιάζει την ίδια την ουσία του συγκεκριμένου αδικήματος, δεδομένου ότι η διατύπωση της διάταξης δεν απέκλειε την επιβολή προστίμου στον δικηγόρο που είχε αντικατασταθεί, παραιτηθεί ή είχε απαλλαγεί από τα καθήκοντά του. Κατά συνέπεια, δεν δέχθηκε το επιχείρημα των προσφευγόντων ότι οι  διατάξεις, όπως εφαρμόζονται από το Ανώτατο Δικαστήριο δεν ήταν προβλέψιμες εντός της έννοιας του άρθρου 7.

Το Δικαστήριο έκρινε επίσης ότι το γεγονός και μόνον ότι μια διάταξη εσωτερικού δικαίου δεν καθόριζε το ανώτατο όριο του ποσού που θα μπορούσε να επιβληθεί υπό μορφή προστίμου δεν ήταν, ως τέτοιο, αντίθετο προς τις απαιτήσεις του άρθρου 7 της ΕΣΔΑ.

Επιπλέον, το Δικαστήριο επισήμανε ότι η υπόθεση ήταν η πρώτη του είδους και η μοναδική στην οποία το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι η φύση και η σοβαρότητα των πράξεων των προσφευγόντων δικαιολογούσε την επιβολή προστίμων υψηλότερα από ό, τι σε προηγούμενες περιπτώσεις με διαφορετικά γεγονότα.

Ως εκ τούτου, το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι, υπό το πρίσμα των συμπερασμάτων του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το ποσό των εν λόγω προστίμων συνάδουν με την ουσία του αδικήματος και θα μπορούσαν λογικά οι προσφεύγοντες να το προβλέψουν.

Άρθρο 2 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7

Το Δικαστήριο απέρριψε την καταγγελία σύμφωνα με το άρθρο 2 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 για τη μη εξάντληση των εγχώριων ένδικων μέσων  διότι το Ανώτατο Δικαστήριο δεν είχε την ευκαιρία να εξετάσει και έτσι να αποτρέψει ή να αποκαταστήσει την καταγγελλόμενη προσβολή κατά της σύμβασης. Δεν μπορούσε να συναχθεί, είτε από την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου είτε από τα συνοδευτικά έγγραφα, ότι οι προσφεύγοντες  είχαν διατυπώσει τους ισχυρισμούς και τους λόγους τους με τρόπο που θα μπορούσε να έχουν θεωρεί ότι έχουν  επικαλεσθεί επαρκώς τα δικαιώματά τους βάσει του άρθρου 2 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7(επιμέλεια echrcaselaw.com). 


ECHRCaseLaw

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας, αποδέχεστε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις Απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε μία ιστοσελίδα, μπορεί να λάβει κάποιες βασικές πληροφορίες από τον browser σας, κατά βάση υπό τη μορφή cookies. Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τη συγκατάθεσή σας σε όλα αυτά.

These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site.

We track anonymized user information to improve our website.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες