Η μη καταβολή αποζημίωσης σε απαλλοτρίωση που συνετελέσθη περισσότερα από 50 χρόνια, παραβίασε το δικαίωμα στην ιδιοκτησία.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Gauci κ.α. κατά Μάλτας της 08.10.2019  (αριθ. προσφ. 57752/16)

βλ. εδώ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Απαλλοτρίωση, δημόσιο συμφέρον και μη καταβληθείσα αποζημίωση.

Οι προσφεύγοντες στερήθηκαν τη χρήση της γης τους λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Η γη τους αποδόθηκε σε ιδιώτη αλλά για χρήση δημοσίου συμφέροντος. Αν και αναγνωρίστηκαν ως δικαιούχοι αποζημίωσης από τα εγχώρια δικαστήρια, δεν καταβλήθηκε ολόκληρο το ποσό  κατά τα οριζόμενα στις δικαστικές αποφάσεις,  παρά μόνο ένα μικρό  μέρος αυτής .

Το ΕΔΔΑ διαπίστωσε  ότι η κυβέρνηση δεν έχει αιτιολογήσει την παράλειψη των αρχών να καταβάλουν τις αποζημιώσεις στους προσφεύγοντες για περίπου 58 χρόνια! Έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου και καταδίκασε τη Μάλτα  στην καταβολή της υπόλοιπης αποζημίωσης υπολογισμένη στην αξία της γης κατά την χρονική στιγμή της λήψης αλλά προσαυξημένη με τόκους.

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου,΄

Άρθρο 41

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Οι προσφεύγοντες είναι 26 υπήκοοι της Μάλτας (ένας με διπλή μαλτέζικη και αμερικανική ιθαγένεια) και δύο βρετανοί υπήκοοι, οι οποίοι γεννήθηκαν μεταξύ 1929 και 1979. Ζουν στην Μάλτα, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία.

Η υπόθεση αφορούσε την καταγγελία των προσφευγόντων ότι οι εκτάσεις που είχαν στην κατοχή τους είχαν απαλλοτριωθεί χωρίς να υπάρχει δημόσιο συμφέρον και ότι δεν τους έχει καταβληθεί αποζημίωση.

Οι προσφεύγοντες διέθεταν μερίδια σε έκταση περίπου 4.000 τετραγωνικών μέτρων στον κόλπο Għadira. Το 1957, οι αρχές αποφάσισαν να απαλλοτριώσουν τη γη σε μια εποχή που άλλα αγροτεμάχια στην περιοχή είχαν ληφθεί για την ανάπτυξη των ακτών. Το 1992 μέρος των οικοπέδων παραχωρήθηκαν σε εταιρεία μετά από εκχώρηση.

Οι προσφεύγοντες άσκησαν ένδικα μέσα με την πάροδο του χρόνου προσπαθώντας να ανακτήσουν τα οικόπεδά τους, συμπεριλαμβανομένης της συνταγματικής διαδικασίας που άρχισε το 2009. Το 2015 Αστικό Δικαστήριο διαπίστωσε παραβίαση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας τους βάσει της Σύμβασης και τους χορήγησε 20.000 ευρώ για ηθική βλάβη. Δεν εξέδωσε όμως απόφαση για αποζημίωση.

Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι 58 χρόνια μετά την απαλλοτρίωση οι προσφεύγοντες δεν είχαν ακόμη λάβει κάποια πράξη μεταβίβασης ή αποζημίωση. Η απόφαση επικυρώθηκε κατόπιν έφεσης.

Οι προσφεύγοντες παραπονέθηκαν για την κατάληψη των οικοπέδων τους  σύμφωνα με το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου (προστασία της ιδιοκτησίας) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης.

ΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ…

Το Δικαστήριο θεωρεί ότι, δεδομένων των διαπιστώσεων των εθνικών δικαστηρίων ως προς την παραβίαση της επίμαχης διάταξης, δεν χρειάζεται να εξεταστούν τα ζητήματα που αφορούν την ύπαρξη στέρησης ιδιοκτησίας και κατά πόσον ήταν σύμφωνη με το νόμο.

Εντούτοις, το Δικαστήριο κρίνει σκόπιμο να εκφράσει ειδικότερα την απαίτηση γενικού συμφέροντος που αμφισβητούν οι προσφεύγουσες, ιδίως δεδομένου ότι η διαπίστωση του δημοσίου συμφέροντος επηρεάζει την οφειλόμενη αποζημίωση.

Κατά την άποψη του Δικαστηρίου, ένα τέτοιο μέτρο, στο πλαίσιο της οικονομικής μεταρρύθμισης, δεν μπορεί να θεωρηθεί παράλογο, ιδίως δεδομένου του μεγάλου περιθωρίου εκτίμησης κατά την εφαρμογή των οικονομικών πολιτικών. Το γεγονός ότι ένα μέρος της εν λόγω γης (περίπου το ένα δέκατο, σύμφωνα με την έκθεση του αρχιτέκτονα που υπέβαλαν οι προσφεύγοντες) δόθηκε με παραχώρηση σε τρίτο, δεν αποδυναμώνει το εν λόγω συμφέρον. Αυτό το δημόσιο συμφέρον συνεχίστηκε από το 1967 (ημερομηνία επικύρωσης) μέχρι σήμερα.

Όσον αφορά την αναλογικότητα, το Δικαστήριο επισημαίνει ότι, εν προκειμένω, οι προσφεύγοντες δεν έλαβαν καμία αποζημίωση για την ανάληψη των περιουσιακών στοιχείων το 1957 παρά την υποτιθέμενη προσφορά το 2006 και την απόφαση  του Συνταγματικού Δικαστηρίου το 2016. Με αυτά τα δεδομένα διαπιστώνεται ότι η κυβέρνηση δεν αμφισβήτησε τα πραγματικά περιστατικά όπως εκτέθηκαν ανωτέρω, τα οποία ανέφεραν ότι η προσφορά αυτή δεν κοινοποιήθηκε επισήμως στους προσφεύγοντες. Επομένως, δεν είναι σαφές με ποιο τρόπο οι προσφεύγοντες θα μπορούσαν να αποσύρουν ή να αμφισβητήσουν τα ποσά αυτά, μετά το 2006, ακόμη περισσότερο δεδομένου ότι η κυβέρνηση αμφισβήτησε επί του παρόντος τον τίτλο τους στο ακίνητο. Είναι επίσης αδιαμφισβήτητο ότι δεν έγινε καμία πληρωμή μετά τη απόφαση  του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Συνεπώς, το Δικαστήριο θεωρεί ότι η κυβέρνηση δεν έχει αιτιολογήσει την παράλειψη των αρχών να καταβάλουν αυτές τις αποζημιώσεις στους προσφεύγοντες με την πάροδο του χρόνου.

Το Δικαστήριο είναι της γνώμης ότι (πέραν της επάρκειας της αποζημίωσης) η προαναφερθείσα καθυστέρηση στην καταβολή αποζημίωσης, λόγω της οποίας οι προσφεύγοντες εξακολουθούν να στερούνται αποζημίωσης περισσότερο από πέντε δεκαετίες από όταν η  Σύμβαση και το σχετικό Πρωτόκολλο τέθηκε σε ισχύ όσον αφορά τη Μάλτα, δεν πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου.

Κατά συνέπεια, υπήρξε παραβίαση του δικαιώματος της ιδιοκτησίας.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 41 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Όπως έχει κρίνει το Δικαστήριο επανειλημμένα, μια απόφαση με την οποία το Δικαστήριο διαπιστώνει παραβίαση,  επιβάλλει στο εναγόμενο κράτος νομική υποχρέωση να θέσει τέρμα στην παραβίαση και να αποκαταστήσει τις συνέπειές του κατά τρόπο που να αποκαθιστά όπως ακριβώς ήταν η κατάσταση πριν την παραβίαση.  Αν η φύση της παραβίασης επιτρέπει την επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση, είναι καθήκον του κράτους να είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή του, δεδομένου ότι το Δικαστήριο δεν έχει ούτε την εξουσία ούτε την πρακτική δυνατότητα να το κάνει αυτό καθαυτό. Εάν, ωστόσο, το εθνικό δίκαιο δεν επιτρέπει – ή επιτρέπει μόνο μερική – αποκατάσταση των συνεπειών της παραβίασης, το άρθρο 41 εξουσιοδοτεί το Δικαστήριο να παράσχει στον ζημιωθέντα την ικανοποίηση που κρίνει κατάλληλη Το Δικαστήριο επισημαίνει ότι ενώ η επιστροφή των περιουσιακών στοιχείων δεν φαίνεται αδύνατη, δεδομένου ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν, η κυβέρνηση δεν πρότεινε να την επιστρέψει ούτε επέδειξε ότι ενδιαφέρεται να το πράξει  επισημαίνοντας  μόνο ότι δεν προτίθεται  για τέτοια ενέργεια.

Η πηγή της παραβίασης ήταν η καθυστέρηση στην κίνηση της σχετικής διαδικασίας και το γεγονός ότι μέχρι σήμερα – περισσότερο από 60 χρόνια μετά την ανάληψη της γης (και πάνω από 50 χρόνια από την ημερομηνία κατά την οποία η σχετική διάταξη άρχισε να εφαρμόζεται στη Μάλτα) δεν έχουν ακόμη αποζημιωθεί για την περιουσία τους.

Το Δικαστήριο σημειώνει ότι σε παρόμοιες περιπτώσεις το ποσό που θα χορηγηθεί στους προσφεύγοντες υπολογίστηκε με βάση την αξία της γης κατά τη στιγμή της λήψης, μετατρεπόμενη στην τρέχουσα αξία για να αντισταθμιστούν οι επιπτώσεις του πληθωρισμού, πλέον τόκων που χορηγούνται τα κεφάλαια προοδευτικά προσαρμοσμένα. Εντούτοις, εν προκειμένω, το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι το 2006 είχε εκδοθεί νέα απόφαση, ελλείψει οποιασδήποτε ανακλήσεως στη δήλωση που εκδόθηκε το 1957. Το Δικαστήριο θα λάβει επίσης υπόψη, στο μέτρο του αναγκαίου, της θέσης του ακινήτου και των δυνατοτήτων που θα μπορούσε να έχει κατά τη διάρκεια των ετών εξαιτίας αυτής της θέσης, έχοντας ωστόσο κατά νου ότι, όταν αυτό λήφθηκε, χρησιμοποιούνταν  αποκλειστικά ως χώρος τροχόσπιτου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το Δικαστήριο κρίνει εύλογο να χορηγήσει στους προσφεύγοντες συνολικά 150.000 ευρώ συν το φόρο που μπορεί να απαιτηθεί για το ποσό αυτό, ως αποζημίωση για την απαλλοτρίωση.

Λαμβάνοντας υπόψη τη χορήγηση 20.000 ευρώ από τα εθνικά δικαστήρια, η οποία παραμένει πληρωτέα, το Δικαστήριο δεν θεωρεί αναγκαίο να αποφανθεί για την ηθική βλάβη.

Δίκαιη ικανοποίηση: Το ΕΔΔΑ επιδίκασε ποσό 150.000 ευρώ για αποζημίωση και 5.815 ευρώ για έξοδα και δαπάνες προς τους προσφεύγοντες από κοινού (επιμέλεια echrcaselaw.com).


ECHRCaseLaw

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας, αποδέχεστε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις Απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε μία ιστοσελίδα, μπορεί να λάβει κάποιες βασικές πληροφορίες από τον browser σας, κατά βάση υπό τη μορφή cookies. Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τη συγκατάθεσή σας σε όλα αυτά.

These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site.

We track anonymized user information to improve our website.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες